UBND TP Hồ Chí Minh Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2024 Của Huyện Củ Chi
Hôm nay ngày 03 tháng 06 năm 2024, UBND TPHCM vừa ra Quyết định số 1924/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Củ Chi.

Nội dung của Quyết Định như sau:

Quyết định 1924 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Huyện Củ chi năm 2024

Quyết định số 1924 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Củ Chi năm 2024

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Củ Chi với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.
  2. Kế hoạch thu hồi các loại đất.
  3. Kế hoạch chuyển mục đích đất.
  4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Phụ lục Quyết định 1924 Ngày 03/06/2024
Phụ lục Quyết định 1924

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UỶ ban nhân dân huyện Củ chi có trách nhiệm thực hiện:

  1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục địch sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
  3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Điều 3.

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Củ chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quyết định 1924 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Huyện Củ Chi.

Chi tiết anh chị tải và xem tại đây: Link tải

Quý anh chị khách hàng có nhu cầu kiểm tra danh sách duyệt chuyển mục đích và thực hiện các thủ tục như đo vẽ, lập hồ sơ liên hệ trực tiếp Hotline hoặc Zalo: 0779656878 của Chuyên Đất Củ Chi để được tư vấn chi tiết.

Keyword: nhadatcuchi, duyetchuyenmucdich, chuyenmucdichdatCuChi